Get Adobe Flash player

Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Przewodniczący: Oliwier Downarowicz

Zastępca

Skarbnik:

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej

w Starym Dzierzgoniu

Rok szkolny 2016/2017

§1 Kształt Samorządu

1. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu (zwany odtąd Samorządem) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
3. Głównymi organami Samorządu jest Zarząd.

§2 Przewodniczący Samorządu

1. Przewodniczący wybierany jest  większością głosów.
2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wybrana przez Zarząd.
4. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
5. W przypadku, gdy Zarząd nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
6. Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska, jeżeli votum nieufności wobec niego poprze co najmniej 70% członków Zarządu.

§3 Zarząd

1. Zarząd składa się z uczniów wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
2. W skład Zarządu wchodzi 9 osób (3-klVI , 3-kl V, 3-kl IV)
3. Zarząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim.
4. Wybory Zarządu są prowadzone pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów Samorządu.
5. Członkami Zarządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Zarządu.
6. W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Zarządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Zarząd.
7. Do głosowania upoważnieni są uczniowie klas IV-VI.
8. Członkowie Zarządu są głównym organem wykonawczym Samorządu. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów- 70%.
9 Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza wybierają uczniowie klas IV-VI w głosowaniu tajnym.

§4 Opiekun Samorządu

1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Zarządu.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

§5 Zebrania Samorządu

1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Zarządu) do zwoływania specjalnych zebrań Zarządu.
3. Zarząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
4. Zarząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

§6 Sposób dokumentowania działalności Samorządu

1. Samorząd prowadzi kronikę szkolną.
2. Samorząd zamieszcza notatki, informacje na stronie internetowej szkoły.
3. Dokumentację Samorządu prowadzą opiekunowie (semestralne sprawozdania).

§7 Postanowienia inne

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

§8 Postanowienia końcowe

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
2. Regulamin jest oddany do biblioteki szkolnej i dostępny wszystkim uczniom szkoły.
3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Zarząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

 

Opracowali opiekunowie SU: Marta Konowalik, Agnieszka Kosuda