Get Adobe Flash player

Rekrutacja

 

Informacja w sprawie naboru

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu

w roku szkolnym 2016/2017

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty przyjętej 29 grudnia 2015r. przez Sejm RP:

1)    Obowiązek szkolny od 7 roku życia,

2)    Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia,

3)    Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej,

4)    Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony
w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

Od 01 marca 2016r. do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając „zgłoszenie do szkoły podstawowej”.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

- od 01 do 30 marca 2016r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej uczniów zamieszkałych poza obwodem

- do 22 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- od 25 kwietnia do 28 kwietnia 2016r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

- do 29 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół podstawowych.

Regulamin rekrutacji

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

5.Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Zapisy Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.    Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.

4.    Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie szkoły www.szkolastarydzierzgon.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

6.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7.    Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Dzierzgoniu jako szkołę pierwszego wyboru.

 

§ 2

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)  szkole – należy rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa,

2)  dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu

3)  Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)  kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)   liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)  liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych
w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)  wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3

 

 1. Do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

 

1)    dzieci w wieku 7 lat;

2)    dzieci w wieku 6 lat na wniosek rodzica. W przypadku gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego wymagana jest opinia Poradni PP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce (dotyczy dzieci spoza obwodu).
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

2)    podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

3)    postępowanie odwoławcze;

4)    postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5

 

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca
  w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych
  w tym rozdziale.

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6

 

1.    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły.

2.    Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.szkolastarydzierzgon.pl

3.    Wypełniony wniosek  składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły.

4.    Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

5.    Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta  ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6.    Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 8

1.   Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2.    Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu

 

 

 Stary Dzierzgoń,29.02.2016r.                                   dyrektor szkoły: Aneta Błaszczyk

 

 Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu