Get Adobe Flash player

Plan Pracy Szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY

Publicznej  Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu

na rok szkolny 2016/2017

 

         Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
    i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

          Nasza szkoła jest po to, aby:

·         nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności;

·         podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny ;

·         rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące;

·         dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw;

·         kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania

           i przyjęte na siebie obowiązki;

·         uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań;

·         rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole;

·         wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności - inności;

·         umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami;

·         kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

·         wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne.

WIZJA

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni
i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań aby uczeń czuł się pewnie
i bezpiecznie.

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

 

 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY W OPARCIU O OBSZARY

 

I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE

Podobszar: Program Wychowawczy i Program Profilaktyki

 

Diagnoza stanu:

Działania podejmowane przez nauczycieli, wychowawców, rodziców służyć mają kształtowaniu określonej sylwetki ucznia - absolwenta naszej szkoły.

Sylwetkę wychowanka naszej szkoły opisuje w sposób całościowy Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki. Nauczyciele opracowali własne plany wychowawcze oparte na Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowane do możliwości szkoły, priorytetów MEN i potrzeb środowiska rodzinnego uczniów. Programy te  promują wychowanie dziecka, które mając ukształtowane poczucie własnej wartości, jest wrażliwe na dobro, uwierzyło we własne siły, nabyło umiejętności umożliwiające osiąganie w przyszłości wartościowych i trudnych celów życiowych. Programy uwzględniają treści zawarte
w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego. Opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

  Standard:

Szkoła posiada i realizuje szkolny Program Wychowawczy
i Profilaktyki, które zawierają cele określone w podstawie programowej, uwzględniające potrzeby środowiska rodzinnego uczniów oraz dostosowane do możliwości szkoły.

 

 

Wskaźniki:

1.     Program Wychowawczy Szkoły zawiera misję szkoły oraz opisuje  w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

2.     Program Wychowawczy Szkoły uwzględnia treści zawarte   w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego uczniów.

3.     Program Wychowawczy Szkoły dostosowany jest do możliwości szkoły, cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu  i realizacji tego programu.

4. Program Profilaktyki zawiera treści i zadania zmierzające do przygotowania uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

 

Kryteria sukcesu:

 

 

 

1.    Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji  Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

2.     Podejmowane przez społeczność szkolną wielokierunkowe działania skutecznie eliminują ze środowiska szkolnego zagrożenia, dysfunkcję społeczną.

3.     Większość absolwentów szkoły identyfikuje się z sylwetką

wychowanka zaprezentowaną w misji wychowawczej szkoły.

 

 

 

 

 

Podobszar: Potrzeby opiekuńcze uczniów.

Diagnoza stanu:

            Przeprowadzone badania pozwalają na w miarę wnikliwe rozpoznanie potrzeb opiekuńczych uczniów i w kolejności zapewnienia uczniom wszelkich możliwych form pomocy.

            Działania dotyczą głównie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Celem działań jest: zapewnienie potrzebującym uczniom dożywiania oraz opieki w świetlicy szkolnej, zorganizowanie dla potrzebujących uczniów dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych, dydaktyczno-wyrównawczych, otoczenie szczególną opieką przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły dzieci specjalnej troski, organizowanie współpracy szkoły z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, pomocy socjalnej  i prawnej, a przede wszystkim środowiskiem rodzinnym ucznia.

 

 

Standard:

Szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której potrzebują.

 

 

Wskaźniki:

1.   Szkoła posiada pełne rozeznanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

2.      Szkoła zapewnia wszelkie dostępne jej formy pomocy uczniom  z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

3.      Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej.

 

Kryteria sukcesu:

1.  Szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.

2.   Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc materialną
w formie dożywienia, stypendia na zakup podręczników, bezpłatnego wypoczynku w okresie feryjnym.

3.   Uczniowie mają zapewnioną opiekę w czasie wolnym od zajęć
w świetlicy szkolnej .

 

 

Podobszar: Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Diagnoza stanu:

            Szkoła posiada tereny, budynki dostosowywane do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były atrakcyjne
i bezpieczne.

            W szkole  przewidywana jest poprawa  wyposażenia oraz wykonywanie bieżących remontów. Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem  bezpieczeństwa ich użytkowania.  Opracowywane są regulaminy pomieszczeń. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznawani są
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. Prowadzi się zakupy niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy.
Są przeprowadzane systematyczne  szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.  Opracowywane są harmonogramy i regulaminy dyżurów nauczycieli
w sposób bieżący i dostosowywane do zaistniałych potrzeb.

            W szkole podejmowane są działania mające na celu profilaktykę zaburzeń zachowania. Nauczyciele realizują programy profilaktyczne oraz programy zajęć pozalekcyjnych o charakterze wychowawczym. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi ją w działaniach wychowawczych.

 

Standard:Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 

Wskaźniki:

1. Szkoła zapewnia właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą.

2.  Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji.

3.   Pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

Kryteria sukcesu:

1.  Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniom.

2.  W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.

3.  Co roku  klasy objęte są Programem Wychowawczym i Profilaktyki.

 

II . OBSZAR: NAUCZANIE  

Podobszar: Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Diagnoza stanu:

Realizując funkcję dydaktyczną szkoła opiera się na programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel wybiera program odpowiadający wymogom prawa szkolnego oraz specyfice środowiska.  Jednocześnie jest
to program nauczania skorelowany z treściami programów innych przedmiotów.

          Dlatego też dążeniem szkoły stało się, by przedmiotowe zespoły nauczycieli opracowały szkolny zestaw programów nauczania gwarantujący pełną realizację zadań szkoły określanych w podstawie programowej, obejmujący całą działalność dydaktyczną szkoły, z uwzględnieniem wymiaru wychowawczego.

Realizacja programów nauczania winna odbywać się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zestaw obowiązujących
w szkole programów nauczania podlega corocznej ewaluacji i modyfikacji przez zespół nauczycieli, który go ustalił.

 

 

Standard:

Szkoła posiada Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględniający całość podstawy programowej oraz systematycznie realizuje ujęte cele i zadania.

 

Wskaźniki:

1.      Dla każdego oddziału istnieje zestaw skorelowanych ze sobą programów nauczania zatwierdzony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MEN.

2.   Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań szkoły określonych w podstawie programowej.

                     3.  Wybrane przez nauczycieli programy nauczania skorelowane są 
   z Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki.

  4. Realizacja programów nauczania odbywa się rytmicznie w każdym     
  oddziale zgodnie z ustalonym zestawem, który jest modyfikowany
  w miarę potrzeb i podlega ewaluacji.

 

Kryteria sukcesu:

                   1.      Szkoła posiada zestaw programów nauczania skorelowanych ze sobą  i uwzględniających całość podstawy programowej tzw. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

2.      Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany jest
do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

3.      Realizacja ścieżek edukacyjnych odbywa się rytmicznie w każdym oddziale drugiego etapu edukacyjnego zgodnie z ustalonym zestawem.

 

Podobszar: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Diagnoza stanu:

           Rada Pedagogiczna opracowała Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

            WZO podlega ciągłej ewaluacji, tak, by sposoby oceniania były zgodne 
z zapisem w statucie i uwzględniały wymagania ujęte w odpowiednich aktach prawnych.

Nauczyciele zobowiązani zostali do informowania uczniów i rodziców
na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Natomiast wychowawcy klas do przekazania informacji o zasadach oceniania zachowania.

 

Standard:

Szkoła ma opracowane Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

Wskaźniki:

1.    W szkole opracowane są szczegółowe zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i realizujące funkcję informacyjną, motywującą uczniów oraz wspomagającą.

2.    Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów znane są całej społeczności szkolnej - nauczycielom, uczniom, rodzicom.

3.    Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi
w  systemie oceniania.

4.    System oceniania podlega monitorowaniu
i ewaluacji.

   

Kryteria sukcesu:

1.     Szkoła ma opracowane Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uwzględniające wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN i stosuje zasady określone w tym regulaminie.

2.     Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są
o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz
o zasadach oceniania zachowania.

Podobszar: Doskonalenie nauczycieli

Diagnoza stanu:

            Dążeniem dyrektora,  jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli, inspirowanie i wspomaganie ich rozwoju zawodowego. Nauczyciel uczestniczący
w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszący swoje kwalifikacje
i kompetencje zawodowe jest otwarty na nową myśl pedagogiczną, szybciej odnajduje się w nowych sytuacjach, lepiej radzi sobie z występującymi w pracy problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju szkoły wpływa na jakość jej pracy.

            Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli.

            Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w szkole normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań
i zgodnie z określoną procedurą w tym zakresie.

            W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Nauczyciele zaangażowani są w organizowane przez szkołę doskonalenie. Nowo zatrudnieni nauczyciele uzyskują pomoc
i wsparcie merytoryczne i czerpią z doświadczenia zawodowego innych nauczycieli. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli
do tego powołanych lub całej rady pedagogicznej. W szkole istnieje plan doskonalenia  nauczycieli, w którego tworzenie zaangażowani są wszyscy nauczyciele.

            Szkoła stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli,
w formach dokształcania i doskonalenia zewnętrznego oraz korzystania  z doradztwa metodycznego. Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli uwzględnia potrzeby szkoły jak również potrzeby rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego i ubiegają się o kolejne stopnie ich awansu zawodowego.

  Standard:

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskaźniki:

1.    Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

2.    Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia.

3.    Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

 

Kryteria sukcesu:

1.    Każdy nauczyciel przynajmniej raz w roku uczestniczy w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

 

 

III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY        

 

Podobszar: Właściwości szkoły

Diagnoza stanu:

            Ważnym elementem i podstawą  właściwego przebiegu procesu wychowania jest przyjazny klimat szkoły. Klimat, w którym relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach
oraz wartościach społecznych i etycznych. Szkoła, w której panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz między nauczycielami i uczniami.

            Dlatego też nauczyciele jako decydujący czynnik sprzyjający budowaniu przyjaznego klimatu szkoły uznają przyjazną atmosferę w Radzie Pedagogicznej
i na płaszczyznach uczniowie - nauczyciele - dyrektor. Dużą wagę przywiązują
do przyjaznego traktowania ucznia. Dążą do rozbudzania wśród wychowanków życzliwości i otwartości, wzajemnej akceptacji. Szczególną opieką starają się otoczyć uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo.

            W szkole dąży się do sytuacji, w której pracownicy i uczniowie
we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień stanowiących o prawach 
i obowiązkach dziecka i ucznia. Prawa i obowiązki każdego członka społeczności szkolnej powinny być powszechnie znane i akceptowane.

            Nauczyciele czynią starania, by uczniowie integrowali się z klasą 
i akceptowali szkołę. W tym celu organizują różne formy spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wieczorki okolicznościowe, spotkania wigilijne, wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych.

            Wychowawcy klas pierwszych pomagają uczniom w adaptacji do nowej sytuacji. Organizują spotkania rodziców z pedagogiem. Wspólnie przygotowują uroczystość ślubowania klas pierwszych.

            Ważnym elementem budowania klimatu szkoły jest kultywowanie tradycji szkolnej. Szkoła dąży do wypracowania tradycji wpływających na pozytywne stosunki międzyludzkie. Organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i patriotycznym.

 

Standard:

Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw i obowiązków wszystkich podmiotów.

 

 

Wskaźniki:

1.     W szkole panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej.

2.      Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez wszystkich.

3.      Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły.

Kryteria sukcesu:

1.    Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemnie prawa 
i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.

2.      Każda klasa co najmniej jeden raz w roku szkolnym organizuje klasowe spotkanie integracyjne.

 

Podobszar: Współpraca z rodzicami

Diagnoza stanu:

            Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim współdziałaniu 
z rodzicami. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

         Udział rodziców klas młodszych jest znacznie częstszy. Chętnie uczestniczą
we wszystkich formach działań: przychodzą na zebrania klasowe, zebrania Rady Rodziców, organizują wycieczki i imprezy dla swoich dzieci, cieszą się, gdy mogą obserwować swoje dzieci podczas szkolnych uroczystości i występów, utrzymują kontakt z wychowawcą.

         Wraz z przejściem dziecka na drugi etap kształcenia maleje aktywność rodziców. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się zarówno w samych rodzicach, którzy uważają, że dziecko staje się samodzielniejsze. Przyczyniać się mogą sami uczniowie, którzy chcą być samodzielni i mniej kontrolowani
przez rodziców. Przyczyny można widzieć również w pracy szkoły.

 W klasach starszych zwiększa się liczba nauczycieli, z którymi należy utrzymywać kontakt, aby znać sytuację szkolną dziecka - sytuacja taka ogranicza i pogarsza przepływ informacji. Szkoła staje się miejscem mniej przyjaznym dla dziecka.

 Miejsce znanej klasy, w której można było spotkać panią i dzieci, zajmuje najczęściej szkolny korytarz lub pokój nauczycielski, w którym spędza przerwę jednocześnie
co najmniej kilka osób.

Rodzic w szkole postrzegany jest przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za poczynania i postępy swojego dziecka. Nauczycielom zależy na współpracy  z rodzicami, bo warunkuje to efektywność pracy wychowawczej,
a często i dydaktycznej. Dlatego nauczyciele zabiegają o kontakty z rodzicami. Oczekują ich obecności na zebraniach rodzicielskich, na specjalnych dyżurach,  zapraszają do udziału w imprezach i uroczystościach, zwracają się o kontakt indywidualny. Dążą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie szkoła - dom. Udział rodziców na partnerskich zasadach w pracach szkoły stwarza szansę do świadomej akceptacji podejmowanych inicjatyw i gwarantuje ich poparcie w toku realizacji.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wybrani spośród Klasowych Rad rodzice angażują się w szkolne wydarzenia i codzienne problemy. Niestety stanowią oni nieliczną grupę.

W interesie szkoły powinno być uświadomienie wszystkim rodzicom roli, jaką mogą i powinni odegrać w życiu szkoły ze wskazaniem wszystkich praw
i obowiązków. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym wraz z wynikającymi z niego konsekwencjami sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności.

Standard:

 Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliweobszary jej działalności.

 

Wskaźniki:

 1.     Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami.    2.     Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

3.     W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział  w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych problemów szkolnych jest znaczący.

 

 

 

Kryteria sukcesu:

1.      Rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

2.     Rodzice wspierają ze środków Rady Rodziców  inicjatywy     zgłaszane przez szkołę.

 

 

                                                                  Opracowali:  Marzena Lasek

                                                                                       Radosław Mieczkowski