Get Adobe Flash player

biblioteka

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

 

PONIEDZIAŁEK

7:00 – 8:00

9:50 – 10.50

12:45 – 13:30

 

WTOREK

7:00 – 8:00

9:40 – 10:40

11:40 – 13:40

 

ŚRODA

12:40 – 14:30

 

CZWARTEK

7:00 – 8:00

10:40 – 11:40

 

PIĄTEK

7:00 – 8:00

10:40 – 12:40

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi.
Rozwijanie kultury czytelniczej

1.Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

- reklamowanie książek

- udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych

- wystawę i prezentację książek

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznych

- konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I-III

- wycieczki do bibliotek

- udział w konkursach i imprezach

 

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł
informacji i do samokształcenia

- zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klas I poprzez pasowanie na czytelnika

- udostępnienie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne

- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania,porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat

- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek

- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych

- szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji w Internecie

- dbałość o estetyczny wygląd pomieszczenia

- promocja biblioteki i zachęcanie do czytania

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw

- wyróżnianie najlepszych czytelników

- nagrody dyplomy na koniec roku szkolnego

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami

- pomoc w doskonaleniu warsztatu nauczyciela

- uzgodnienia wartości księgozbioru z ewidencją księgowości

- współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci

- współpraca z Biblioteką Publiczną i Filią Biblioteki Publicznej

- współpraca z Radą Pedagogiczną

- współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego 

- konsultacja z nauczycielami przy zakupie nowości

- informowanie o nowościach bibliotecznych

- współpraca z pedagogiem

 

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

- wymiana doświadczeń z innymi bibliotekarzami

- samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza- zapoznanie z nowościami wydawniczymi
i metodycznymi

- samokształcenie-biblioteka w szkole

- praca w zespole samokształceniowym humanistycznym

- udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady  Pedagogicznej

 

Prace biblioteczno-techniczne

 

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

 - opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

 - prowadzenie dziennika bibliotecznego

 - prowadzenie statystyki dziennej ,półrocznej, rocznej

 

Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

 - uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych

 - prowadzenie ewidencji podręczników otrzymanych od MEN oraz materiałów

 - ćwiczeniowych otrzymanych z dotacji państwa

 - ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej

 - selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków

 - konserwacja zbiorów- oprawa i naprawa książek

 

Organizacja warsztatu informacyjnego dydaktycznego biblioteki

 - uaktualnianie katalogów bibliotecznych bieżąca rozbudowa

 - systematyczne uzupełnianie bibliotecznej kartoteki

 

 

Prace administracyjne

  - aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników, założenie kartoteki dla uczniów klas I

 - zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym, odbiór książek i sprawdzenie ich stanu

 - uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej

 

Opracowała:

Bożena Lewandowska